Intelekta centra programma
PALĪDZĪBA VECĀKIEM ATBALSTS BĒRNIEM
no 1 līdz 6 klasei
nelielās grupās

Profesionāli organizēts atbalsts bērniem mācībās,
kā palīdzība vecākiem, plānojot ģimenes ikdienu.


Mūsu praksē salīdzinoši bieži novērojam vecāku vēršanos pie mums pēc palīdzības bērnu atbalstam mācībās.
Visbiežākais iemesls - bērna nepietiekama sagatavotība mācību procesam vai piedzīvotais stress saistībā ar mācību izaicinājumiem. Reizēm bērniem trūkst motivācijas turpināt vai pat uzsākt darbu, un tādās situācijās labi noder dažādi nelieli uzdevumi, atbalstoša saruna vai papildus skaidrojums.
Ir nepieciešama speciālista iesaiste un palīdzība.

Bērni tāpat kā mēs, pieaugušie, ir ļoti dažādi.
Dažādām spējām, dažādu mācīšanās tempu un darba ātrumu.

Bieži tiek novērots, ka mācības un mācīšanās, un ar tām saistītie izaicinājumi var būt par iemeslu konfliktiem ģimenē. Šīs nodarbības var palīdzēt uzlabot attiecības starp vecākiem un bērniem, atjaunot drošas, stabilas un izpratnē balstītas attiecības.

Nodarbības mūsu centrā nelielās 4 līdz 6 bērnu grupās ir drošs un efektīvs veids kā palīdzēt jūsu bērnam gadījumos, ja:

Viens no mūsu uzdevumiem - radīt bērniem draudzīgu, attīstošu, iekļaujošu un atbalstošu vidi, kurā pedagogi un psihologi, efektīvi sadarbojoties, palīdz attīstīt bērna spējas un prasmes, kā arī palīdz viņiem pārvarēt mācību izaicinājumus, jeb citiem vārdiem sakot - iemāca mācīties.

PAR PROGRAMMU
PALĪDZĪBA VECĀKIEM - ATBALSTS BĒRNIEM

Pirms atbalsta programmas uzsākšanas mēs

* izzinām vecāku vēlmes saistībā ar bērna izglītošanu
* pārrunājam bērna stiprās un vājās puses
* iepazīstam bērnu, identificējot stiprās puses, intereses, talantus un arī individuālās attīstības vajadzības
* ja nepieciešams, veicam papildus spēju izvērtēšanu

* ir iespēja veikt arī kvalificētu psiholoģisko izpēti
* vienojamies ar vecākiem, kā sniegt atbalstu bērnam
* vienojamies par turpmākas saziņas veidu
* vienojamies par turpmāk veicamām darbībām

Nostiprināt pamatiemaņas - spēju koncentrēt uzmanību, fokusēties darbam arī lasīšanu, rakstīšanu, rēķināšanu. Pēc vajadzības palīdzēt pielāgot mācību saturu bērnam. Iemācīt vai palīdzēt apgūt piemērotus mācīšanās paņēmienus, organizēties darbam. Attīstīt sociālās prasmes un savstarpējo komunikāciju, nebaidoties uzdot jautājumus, risināt problēmas, pieņemt lēmumus un lūgt palīdzību.

Viens no lielākajiem izaicinājumiem bērnu nākotnes izglītības jomā ir nodrošināt, ka bērni ir gatavi dzīvei 21. gadsimtā, kurā paaugstinātās sabiedrības prasības ir kļuvušas par neatņemamu sastāvdaļu.

Esam pārliecināti - ir svarīgi palīdzēt bērnam realizēt viņa spējas un talantus, kā arī sekmēt pozitīva pašvērtējuma veidošanos.

271234213_438902924411468_3298937235658105810_n
Ievērot mācību procesa

diferenciāciju - kad mācības tiek pielāgotas izglītojamo spējām, motivācijai un talantiem.

individualizāciju - kas ir iekļaujošās izglītības pamatā, kad tiek ievērotas katra bērna īpatnības un vienreizīgums.

personalizāciju - atbildības nodošanu, lai bērni vadītu savu mācīšanos paši, jeb pašvadīta mācīšanās.

Atbalsts mācību procesā ir nepieciešams, lai skolēns spētu ne tikai apgūtu mācību saturu, bet arī saprastu uzdevumu nosacījumus un mērķi, spētu tos izpildīt pēc vienkāršas instrukcijas vai noteiktas darbību secības. Svarīgi ir nodrošināt paškontroli darba procesā, spēt mācīšanās procesā pārslēgties uz citu darbību un pabeigt darbu ar rezultātu, adekvāti izvērtējot paveikto.

PAR PROGRAMMAS VADĪTĀJĀM

Ilva Līduma

Inesei Jansonei ir bakalaura grāds psiholoģijas zinātņu jomā, savulaik apgūta Marte MEO metode, arī speciālās izglītības joma, kas saistīta ar bērniem, kam ir grūtības komunikācijā, AST, UDHS, regulāri pilnveido savas zināšanas arī komunikācijā ar vecākiem, sniedz konsultācijas, veido programmas, lai mājas vidē un skolā būtu vienādas metodes pēc kurām strādāt. Veiksmīga sadarbība ar Latvijā esošajiem Autisma Centra biedriem, tā dibinātājiem, lai pārrunātu dažādas situācijas. Ir piedalījusies vairākās pieredzes apmaiņas programmās mūsdienu izglītības jomā (Polijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Portugālē).

Sešus gadus strādājusi Rīgas 5. pamatskolā – attīstības centrā par uzvedības korekcijas metodiķi. Darbs Rīgas 5.pamatskolā – attīstības centrā sniedza lielu gandarījumu un ļāva pilnveidoties profesionāli. Inese lasa ļoti daudz literatūras par autismu un autiskā spektra iezīmēm, apkopo informāciju un dalās ar to, vairākas reizes gadā apmeklējot kursus, bet iegūtās zināšanas izmanto praksē. Šobrīd arī kā kognitīvo spēju trenēšanas nodarbību vadītāja

Dacei Prūsei ir maģistra grāds un piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija pedagoģijā, sākumskolas un latviešu valodas skolotāja diploms. Piedalījusies mērķstipendijas ESF darbības programmā, skolvadības jomā. Iegūtas profesionālās pilnveides apliecības bērnu uzraudzības un pirmskolas programmās. Apgūti kursi darbam ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, talantīgiem un apdāvinātiem bērniem. Regulāri papildina zināšanas pedagogu profesionālās meistarības pilnveides un metodikas kursos.
Par pedagogu ar dažāda vecuma un tautību izglītojamajiem strādā 22 gadus. Ir pieredze darbā pirmsskolas izglītības iestādēs gan Latvijā, gan Amerikā. Vairākas vasaras vadīja diennakts nometnes bērniem. Kā pasniedzēja piedalās arī NVA Valsts valodas izglītības programmu īstenošanas kursos. Lielāko daļu savā profesionālajā karjerā strādājusi par latviešu valodas skolotāju mazākumtautību skolēniem Ilgstoši slimojošu izglītojamo apmācību centrā, kur bija arī tās vadītāja. Šobrīd pastāvīgi darbojas Intelekta attīstības centrā kā speciālais un valodas attīstības pedagogs, kognitīvo spēju trenēšanas nodarbību vadītāja
Daces pozitīvisms, radošums un pacietība, spēj veidot draudzīgas, patiesas un abpusēji ieinteresētas attiecības ar ikvienu izglītojamo. Viņa uzskata, ka pedagogs spēj izmainīt skolēna un viņa vecāku likteni, tāpēc mācīšana nav darbs, bet gan process, kas jāizdzīvo kopīgā sadarbībā.

Klīniskais psihologs Anna Briede

Pēc apmācību iziešanas:

Uzmanības un hiperaktivitātes traucējumu (UDHT) korekcija