Mūsdienās bērniem šķietami nav grūtību un izaicinājumu apgūstot svešvalodas. Viņi salīdzinoši ātri apgūst klausīšanos un vēlāk arī runāšanu, tomēr pilnvērtīga valodas izpratne sastāv arī no pareizas lasīšanas un rakstīšanas.

Katru no prasmēm attīsta un vēlāk skolā arī pārbauda dažādos veidos,
izmantojot dažādus uzdevumus.

Lasīsim visi vienu kopīgu literāro darbu.

Lasīsim skaļi, pareizi, apzināti, izteiksmīgi un saistoši.

Lasīsim bez kļūdām un nepārsakoties.

Pārrunāsim, iztirzāsim un pierakstīsim iegūto. Apzināti analizēsim izprotot tekstu gan kopumā, gan detaļās. Lasīsim veikli, tā lai lasīšanas temps ir atbilstošs un saistošs. Lasīsim izteiksmīgi, iejūtoties tekstā, izmantojot balss skaļumu un intonāciju, loģisko uzsvaru un pauzes.

Mūsu nodarbību galvenais mērķis ir veicināt lasīšanas motivāciju un pilnveidot bērnu lasīšanas un valodas gramatikas prasmes tekstpratības stiprināšanai.

Ļoti būtiski pilnvērtīgai valodas prasmei ir arī vārdu krājuma palielināšana. Tas, ka bērns sociālajos tīklos ir apguvis pamatfrāzes un pamata sarunvalodai nepieciešamos vārdus nebūt nenozīmē, ka viņš pilnvērtīgi pārzina svešvalodu.

Nodarbību mērķi un uzdevumi
• motivēt bērnus lasīt un apgūt jaunu informāciju ar lasīšanas palīdzību;
• lietot valodu kā domāšanas, izziņas un radošās izpausmes līdzekli;
• skaidri, saprotami, literāri pareizi un atbilstoši saziņas situācijai paust savas domas mutvārdos un rakstu formā;
• uztvert, saprast, analizēt un interpretēt izlasīto, operēt ar jēdzieniem un faktiem;
• izmanto lasītprasmi tālākai bērnu emocionālai un intelektuālai bagātināšanai.

Pēc anketas saņemšanas mēs ar Jums sazināsimies. Pieraksts uz individuālajiem treniņiem un pirmo nodarbību tiek organizēts rindas kārtībā.

Apzinātā lasīšanas nodarbības apraksts:

Pirms lasīšanas ievirze: uzdosim sev jautājumus, ko vēlamies sasniegt, lasot konkrēto tekstu. Tas palīdzēs saglabāt mērķi un uzmanību, kad sāksim lasīt.

Aktīvas un klātesošas lasīšanas process: lasot tekstu, pievērsīsim uzmanību galvenajiem jēdzieniem, sižeta līnijai, būtiskākajiem argumentiem vai vēstījumam. Iezīmēsim interesējošos fragmentus vai rakstzīmes, lai vēlāk varētu uz tiem atsaukties.

Pievērsīsim uzmanību detaļām un būtiskajam izprotot tekstu.

Pārdomas un sarunas pēc lasīšanas: pēc lasīšanas pārspriedīsim izlasīto. Pārrunāsim radušās domas, emocijas vai secinājumus par tekstu?

Diskusija un kopīga analīze grupā. Apzinātā lasīšana ir ļoti noderīga, īpaši, ja ir nepieciešams izprast tekstus. Reiz apgūta šī iemaņa noderēs tālāk dzīvē lasot sarežģītākus darbus. Nodarbības palīdzēs pilnveidot izpratni un analizēt tekstus.