KOMUNIKĀCIJAS
un
EMOCIJU VADĪBAS


nodarbības grupās
bērniem un jauniešiem

Multifunkcionāla un praktiski orientēta pieeja,
kas atbilst mūsdienu prasībām.

Jauniešu atbalsta un emocionālās pašizziņas nodarbības ir ieguldījums jauniešu attīstībā un emocionālajā labklājībā. Tās piedāvā dažādas aktivitātes, lai palīdzētu jauniešiem attīstīt pašizpratni, uzlabotu attiecības ar citiem un rastu risinājumus ikdienas izaicinājumiem, attīstot emocionālās un sociālās prasmes, kas var būt noderīgas visā turpmākajā dzīvē.

Šīs nodarbības ir kā būtisks ieguldījums bērnu attīstībā un emocionālajā labklājībā. Tās piedāvā dažādas aktivitātes, lai palīdzētu attīstīt pašizpratni, uzlabotu attiecības ar citiem un rastu risinājumus ikdienas izaicinājumiem, attīstot emocionālās un sociālās prasmes, kas var būt noderīgas visā turpmākajā dzīvē.

Sociālo iemaņu un komunikācijas prasmju attīstīšana - aktivitātes, diskusijas un uzdevumi palīdzēs jauniešiem labāk izprast sevi, savas vērtības un turpmākos mērķus dzīvē

Paškontroles prasmju, uzmanības noturības un atmiņas trenēšana- tiks piedāvāti rīki un tehnikas, lai mazinātu stresu un uzlabotu emocionālo labklājību

Emocionālo kvalitāšu attīstīšana palīdzēs jauniešiem izprast savas emocijas, mācīties tās pārvaldīt un attīstīt emocionālo inteliģenci.

SAVLAICĪGI PAREDZOT TO, KA “VECO” LAIKU IZGLĪTĪBAS METODES NESPĒS KONKURĒT UN SNIEGT PALIEKOŠU UN VĒRTĪGU PIENESUMU SABIEDRĪBAI,
ESAM IZSTRĀDĀJUŠI CITĀDI IZGLĪTOJOŠU NODARBĪBU PIEEJU UN KONCEPTU.

# mijiedarbības spēju attīstīšana;

# spēja izvērtēt un analizēt situācijas;

# sociālās prasmes - darbs grupā un komandā;

# kognitīvās prasmes - elastīga un tai pat laikā kritiska domāšana, kā arī lēmumu pieņemšana;

Pēc nodarbību iziešanas:

# attīstās intelekts un kognitīvās spējas

# attīstās sociālās iemaņas

# uzlabojas noturība pret stresu

# uzlabojas jaunieša uzvedība skolā

ŠEIT TIEK RASTA TELPA UN LAIKS, LAI JAUNIEŠI VARĒTU DALĪTIES SAVĀS PĀRDOMĀS UN SAJŪTĀS, UZKLAUSOT ARĪ CITUS GRUPAS BIEDRUS. TAS PALĪDZ VEIDOT EMOCIONĀLO SAIKNI UN SAVSTARPĒJU SAPRATNI. TE TIKS ORGANIZĒTAS DAŽĀDAS AKTIVITĀTAS, KAS PALĪDZĒS UZLABOT PAŠIZZIŅU UN KOMUNIKĀCIJAS PRASMES.

Improvizācija: nodarbībās izmantosim improvizācijas spēles elementus, lai izprastu un izteiktu savas jūtas un emocijas. 

Lomu spēles: jaunieši izmantos un iesaistīsies dažādās lomās, lai radītu un izspēlētu situācijas un tēmas, kas atspoguļo viņu ikdienas dzīvi. Tāpat varēs izspēlēt lomas un radīt skatus par ikdienā aktuālām tēmām un problēmām, lai radītu izpratni un izteiktu savu viedokli par tām.

Spēles un aktivitātes: lai palīdzētu apzināties un novērtēt savu fizisko un mentālo stāvokli, kā arī apkārtējo pasauli. Izmantosim radošas aktivitātes un spēles, kur jaunieši tiks mudināti izradīt un paust savas emocijas un domas. Izmantosim arī galda spēles.

Mākslas koprades un mūzikas aktivitātes: izmantosim mākslas un mūzikas aktivitātes, kā arī atsevišķus radošās mākslas elementus, kur jaunieši tiks mudināti radīt savas emocijas un domas, vai arī izmantosim mūziku, kur bērni tiks mudināti apzināties ķermeni caur kustību.

Nodarbības paredzētas diviem vecumiem:

9 -11 gadi
CETURTDIENĀS
plkst. 18:40

10 nodarbību cikls
Maksa par vienu nodarbību 25 eiro
Maksājumi tiek dalīti divās daļās.

LĒMUMS PAR VISA KURSA IZIEŠANU TIEK PIEŅEMTS PĒC PIRMĀS NODARBĪBAS, KAS IR IEKĻAUTA CENĀ.

Pēc anketas saņemšanas mēs ar Jums sazināsimies. Pieraksts uz individuālajiem treniņiem un pirmo nodarbību tiek organizēts rindas kārtībā.

Anna Briede ir ieguvusi Latvijas Universitātes profesionālo maģistra grādpsiholoģijā un psihologa kvalifikācijapakš nozarē klīniskais un veselības psihologs. Ir apgūts Bērnu emocionālās audzināšanas kurss, kā arī gūta pieredze darbā ar bērniem. Anna ir piedalījusies Rīgas Stradiņa universitātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras 7. starptautiskās zinātniski praktiskās konferences “Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja” ar savu pētījumu “Vecāka un bērna attiecības pirmsskolas vecumā un to saistība ar vecāka komunikācijas pašnovērtējumu”. Kā arī regulāri papildina savas zināšanas dažādos profesionālos kursos un apmācībās.

Intelekta attīstības centrā veic psiholoģiskās izpētes (intelekta, uzvedības un emocionālās sfēras)vada galda spēļu grupas un strādā kā kognitīvo spēju trenēšanas nodarbību vadītāja. Iegūtā pieredze un zināšanas palīdz labāk izprast bērnusviņu stiprās un vājās puses, lai rastu atbilstošāko risinājumu bērna spēju attīstībai. 

Savā rotaļīgumā Anna viegli spēj rast kontaktu ar dažāda vecuma bērniem, padarīt nodarbības interesantas un aizraujošas.

Jauniešiem ir svarīgi attīstīt plašu prasmju un iemaņu klāstu, kas palīdzēs viņiem veiksmīgāk pārvarēt dzīves izaicinājumus un attīstīties.

Mūsuprāt, svarīgākajām prasmēm un iemaņām jauniešiem jāietver:

Problēmu risināšana: Iemācīties analizēt un risināt problēmas loģiski un racionāli. Tas attiecas uz ikdienas problēmām, kā arī uz sarežģītākiem jautājumiem.

Kritiskā domāšana: Spēja analizēt informāciju, izvirzīt jautājumus un veikt pārdomātus lēmumus. Kritiskā domāšana palīdz izvairīties no pārsteidzīgiem lēmumiem.

Emocionālā inteliģence: Izprast un pārvaldīt savas emocijas, kā arī izprast citu cilvēku emocijas. Tas palīdz veidot labākas attiecības un emocionālo labklājību.

Komunikācija: Spēja efektīvi komunicēt ar citiem. Labas komunikācijas prasmes ir svarīgas gan personiskajā, gan profesionālajā dzīvē.


Sociālās iemaņas:
Spēja sadarboties ar citiem cilvēkiem, izprast un ievērot sociālās normas un attiecību dinamiku.


Disciplīna un motivācija:
Ticēt savām spējām un būt motivētam sasniegt mērķus, neatkarīgi no grūtībām vai neveiksmēm.

Laika pārvaldība:
Iemācīties plānot un pārvaldīt laiku efektīvi, lai sasniegtu savus mērķus un saglabātu līdzsvaru starp darbu, izglītību un personisko dzīvi.

Kreativitāte un inovācija: Spēja domāt radoši, izvirzīt jaunus risinājumus un pielāgoties mainīgajiem apstākļiem.

Empātija:
Iemācīties saprast un izrādīt empatiju pret citiem cilvēkiem, izjūtot un izprotot viņu stāvokļus un sajūtas.


Savstarpējā izpratne un līdzdalība: Attīstīt prasmes sadarboties ar cilvēkiem no dažādām kultūrām un ar dažādām vērtībām, veicinot iecietību un līdzdalību.

Šīs prasmes un iemaņas ir būtiskas jauniešu attīstībai, palīdzot viņiem kļūt par pašpārliecinātiem un kompetentiem indivīdiem, kas spēj risināt dzīves izaicinājumus un līdzdarboties sabiedriskajās aktivitātēs

Praktiskā domāšana: ideju ģenerēšana, paredzēšana, jauns pielietojums, ideju apmaiņa kombinēšana, reorganizēšana;
Emocionālā inteliģence: uzlabo mentālo veselību, veicina pašvērtējumu un attīsta komunikācijas prasmes;
Loģiskā domāšana: sakarību konstatēšana, prasme izdarīt loģiski pareizus secinājumus;
Kreatīvā domāšana: elastība, oriģinalitāte, ideju ģenerēšanas ātrums.
Darbs grupā un komandā: Prasme risināt problēmas.
Uzstāšanās prasmes: prasme sevi prezentēt un apzināties savas stiprās puses.

Pēc anketas saņemšanas mēs ar Jums sazināsimies. Pieraksts uz individuālajiem treniņiem un pirmo nodarbību tiek organizēts rindas kārtībā.