Dzīvesveida konsultācijas ir strukturēts un mērķtiecīgi vadīts pārmaiņu process ar individuāli izstrādātām un pielāgotām dzīvesveida pārmaiņām un tām sekojošu darbību palīdzību.
Dzīves uzdevumu un veicamo darbību plāns tiek izstrādāts kopīgi pēc konstatētās vajadzības, kā arī nepieciešamības gadījumā pieaicinot un iesaistot arī citus veselības jomas profesionāļus.
Dzīvesveida konsultācijas ietver sevī komplimentārus konsultēšanas elementus, instrumentāriju un metodes no dažādām veselības konsultēšanas pieejām un disciplīnām. Tā nav terapija vai klasiska konsultācija.

Te neārstē psiholoģiskas grūtības vai traucējumus.

Darba pamatā ir izpratne par sevi, savām lomām, ikdienas pienākumiem, atbildības uzņemšanos un nodošanu, izpratne par apkārtējo pasauli, lai palīdzētu veidot pozitīvus un ilgtspējīgas pārmaiņas.

Konsultēšana sniedz salīdzinoši ātrus un konkrētus risinājumus, tomēr dažreiz var būt nepieciešama ilgāka atbalsta sniegšana, kā arī citu speciālistu iesaistīšana, lai risinātu kompleksākas problēmas.
Uz tikšanos!

Konsultācijas var būt noderīgas tiem, kas vēlas atrast mērķtiecību, uzlabot attiecības, sasniegt labāku rezultātus darbā vai biznesā, pilnveidojot darba, sabiedriskās un privātās dzīves līdzsvaru un attīstot personiskās kā arī profesionālās spējas.

Dzīvesveida konsultācijas ir orientētas pieejā "pagātne - tagadne - nākotne", kur galvenā uzmanība tiek pievērsta pašreizējai situācijai, personiskajām vēlmēm un vajadzībām, to izpētei un apzināšanās procesiem, kā arī spējām un mērķiem, arī kopīgai plānošanai un protams rezultātu sasniegšanai. Darbā tiek izmantoti dažādi jautājumi, miejiedarbības tehnikas, un uzdevumi, lai palīdzētu apzināt vērtības, identificēt iespējas, un atrisināt problēmsituācijas, pārvarot šķēršļus un veidojot konkrētas rīcības plānus. Pamatā tā ir pozitīva un motivējoša pieeju, lai palīdzētu novērst negatīvas domas un veicinātu pašapziņu un pašcieņu.

Dzīvesveida konsultāciju process
1. Vispārējā anamnēze – datu ievākšana, izpēte un analīze
2. Dzīves gaitas un pieredzes izvērtēšana un šā brīža pieejamo resursu novērtēšana
3. Apzinātas iespējamās darbības
4. Noformulēti uzdevumi un plānota darbība
5. Izvēlētās pieejas un stratēģijas ieviešana
6. Rezultātu izvērtēšana, korekcijas

Pirmās konsultācijas laikā tiek ievākta visa nepieciešamā informācija, lai pēc tam sniegtu individuāli izstrādātas un pielāgotas rekomendācijas. Tikšanās laikā ir jāinformē par lietotajiem medikamentiem, vitamīniem, uztura bagātinātājiem, ēšanas ieradumiem un ikdienas ēdienkarti, Tāpat ir jāatklāj sava dzīvesveida faktori: fiziskās aktivitātes, miega kvalitāte un esošie ieradumi. Konsultācijas laikā šie faktori tiek izvērtēti un pieņemts lēmums par tālāku sadarbību.
Uz konsultāciju vēlams ņemt līdzi analīžu un izmeklējumu rezultātus. Ja izmeklējumi iepriekš nav veikti, konsultācijas laikā var tikt ieteiktas konsultācijas pie speciālistiem, aicināts veikt laboratoriskos vai EEG izmeklējumus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
Designer
Apdrošināšanas kompāniju veiktajos pētījumos ir apliecināts – cilvēkiem neapzināti ir grūti pieņemt domu, ka reiz viņi novecos. Parādīsies pirmās nevarības un ne-veselibas kaites.
Tas, ko apzinos – šajā vecumposmā ar sevi ir burtiski jāstrāda dubultā – ar savu fizisko ķermeni, mentālo un arī garīgo. Viss ir ciešā saistībā. Darba joprojām daudz, mazāk nepaliek, bet tas iedvesmo.
Ir nepieciešami mērķi un arī nekad nepiepildāma vīzija. Mērķi ir jārealizē, bet vīzija ir kā uguns, kura nekad nepārstās degt un iedvesmos.
Kas iedvesmo tagad?
Iedvesmo fiziskās aktivitātes, jaunu izaicinājumu pieņemšana un šķēršļu pārvarēšana.
Iedvesmo mazie ikdienas un jaunu rezultātu sasniegšanas izaicinājumi darbā.
Iedvesmo ģimene, draugi un domu biedri. Visi tie, kuri pasaka paldies.
Iedvesmo paša izveidotā vide un dzīves apstākļi.
Dzīvošana apzinātā kopienā ir jaunais dzīvesveida modelis.
Dzīvošana modelī, kuru gadiem ejot, esmu mērķtiecīgi un apzināti pats izveidojis.
Manas dzīves modelis, kas veidots vidē, lai radītu tālāku paplašinājumi idejām un iecerēm, iemiesojot svarīgas un arī man pašam īpašas vērtības.
Tas viss ir svarīgi. Tiekamies!