Intelekta centra nodarbības
SAGATAVOŠANA SKOLAI
grupās

Praktiski orientēta neformālā izglītība,
kas atbilst mūsdienu pieprasījumam.


Mūsu praksē salīdzinoši bieži novērojam vecāku vēršanos pie mums pēc palīdzības bērnu sagatavošanai skolai pirmajos adaptācijas mēnešos, kad bērns ir uzsācis skolas gaitas.


Visbiežākais iemesls - bērna nepietiekama sagatavotība un piedzīvotais stress saistībā ar vides maiņu.

Viens no bērnu dārza uzdevumiem - radīt bērniem draudzīgu, attīstošu, iekļaujošu un atbalstošu vidi, kurā pirmsskolas pedagogi, efektīvi sadarbojoties, palīdz attīstīt bērna vēlmi izzināt sevi un apkārtējo pasauli, individuālās spējas un prasmes, tomēr grupiņās ar 30 un vairāk bērniem izsekot katra bērna spējām ir apgrūtinoši, kur nu vēl nodrošināt atbilstošu mācīšanās tempu, tāpēc nodarbības mūsu centrā nelielās 7-8 bērnu grupās ir ļoti efektīvas.

271234213_438902924411468_3298937235658105810_n
 • Izpratni par objektu skaita un skaitļa atbilstību,
 • Iepazīt skaitļus
 • Ciparu rakstību
 • Attīstīt prasmi orientēties telpā un vērīgumu
 • Paplašināt vārdu krājumu
 • Attīstīt runātprasmi
 • Vingrināt sīko motoriku
 • Sagatavot roku rakstīšanai
 • Attīstīt prasmi stāstīt stāstus
 • Attīstīt prasmi radošumā
 • Attīstīt prasmi nebaidīties uzdot jautājumu
 • Izzināt pasauli
 • Izzināt sevi
Viens no lielākajiem izaicinājumiem bērnu nākotnes izglītības jomā ir nodrošināt, ka bērni ir gatavi dzīvei 21. gadsimtā, kurā tehnoloģijas un digitālās prasmes ir kļuvušas par neaizstājamu sastāvdaļu gan darba tirgū, gan ikdienas dzīvē. Tai pat laikā arī sociālā un emocionālā attīstība kļūst arvien svarīgāka, lai nodrošinātu, ka bērni ir spējīgi radīt un uzturēt veselīgas un laimīgas attiecības, kā arī radīt un uzturēt veselīgu paštēlu un dzīvot veselīgu dzīvesveidu.
Bērniem šobrīd ir jāapgūst daudz dažādu prasmju un zināšanu, kas ir svarīgas, lai viņi varētu gatavoties nākotnei un radīt vēlmei mācīties. Dažas no svarīgākajām prasmēm un zināšanām, kas bērniem šobrīd būtu jāmācās, ir:
Valodas: bērniem ir jāmācās par valodām un valodu apguvi, lai viņi varētu radīt un uzturēt veselīgas un efektīvas attiecības ar citiem cilvēkiem un radīt un uzturēt veselīgu dzīvesveidu.
Matemātika un zinātne: bērniem ir jāmācās par matemātiku un zinātni, lai viņi varētu radīt un uzturēt veselīgas un efektīvas attiecības ar pasauli un radīt un uzturēt veselīgu dzīvesveidu.
Sociālās un emocionālās prasmes: bērniem ir jāmācās par sociālām un emocionālām prasmēm, lai viņi varētu radīt un uzturēt veselīgas un efektīvas attiecības ar citiem cilvēkiem un radīt un uzturēt veselīgu dzīvesveidu.
Praktiskās prasmes: bērniem ir jāmācās par praktiskām prasmēm, piemēram, lasīšanu, rakstīšanu, skaitīšanu, un citām prasmēm, kas nepieciešamas ikdienas dzīvē.
Arī digitālās prasmes: bērniem ir jāmācās par digitālo tehnoloģiju un digitālo prasmju izmantošanu, lai viņi varētu radīt un uzturēt veselīgas un efektīvas digitālās attiecības un radīt un uzturēt veselīgu digitālo dzīvesveidu.

PAR PROGRAMMAS VADĪTĀJĀM

Inesei Jansonei ir bakalaura grāds psiholoģijas zinātņu jomā, savulaik apgūta Marte MEO metode, arī speciālās izglītības joma, kas saistīta ar bērniem, kam ir grūtības komunikācijā, ATS, UDHS, šobrīd vada arī izglītojošus kursus Izglītības un attīstības centrā “EGO”, regulāri pilnveido savas zināšanas arī komunikācijā ar vecākiem, sniedz konsultācijas, veido programmas, lai mājas vidē un skolā būtu vienādas metodes pēc kurām strādāt. Veiksmīga sadarbība ar Latvijā esošajiem Autisma Centra biedriem, tā dibinātājiem, lai pārrunātu dažādas situācijas. Ir piedalījusies vairākās pieredzes apmaiņas programmās mūsdienu izglītības jomā (Polijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Portugālē).

Sešus gadus strādājusi Rīgas 5. pamatskolā -attīstības centrā par uzvedības korekcijas metodiķi. Darbs Rīgas 5.pamatskolā – attīstības centrā sniedza lielu gandarījumu un ļāva pilnveidoties profesionāli. Inese lasa ļoti daudz literatūras par autismu un autiskā spektra iezīmēm, apkopo informāciju un dalās ar to, vairākas reizes gadā apmeklējot kursus, bet iegūtās zināšanas izmanto praksē

Dacei Prūsei ir maģistra grāds un piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija pedagoģijā, sākumskolas un latviešu valodas skolotāja diploms. Piedalījusies mērķstipendijas ESF darbības programmā, skolvadības jomā. Iegūtas profesionālās pilnveides apliecības bērnu uzraudzības un pirmskolas programmās. Apgūti kursi darbam ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, talantīgiem un apdāvinātiem bērniem. Regulāri papildina zināšanas pedagogu profesionālās meistarības pilnveides un metodikas kursos.
Par pedagogu ar dažāda vecuma un tautību izglītojamajiem strādā 22 gadus. Ir pieredze darbā pirmsskolas izglītības iestādēs gan Latvijā, gan Amerikā. Vairākas vasaras vadīja diennakts nometnes bērniem. Kā pasniedzēja piedalās arī NVA Valsts valodas izglītības programmu īstenošanas kursos. Lielāko daļu savā profesionālajā karjerā strādājusi par latviešu valodas skolotāju mazākumtautību skolēniem Ilgstoši slimojošu izglītojamo apmācību centrā, kur bija arī tās vadītāja. Šobrīd pastāvīgi darbojas Intelekta attīstības centrā kā speciālais un valodas attīstības pedagogs. 
Daces pozitīvisms, radošums un pacietība, spēj veidot draudzīgas, patiesas un abpusēji ieinteresētas attiecības ar ikvienu izglītojamo. Viņa uzskata, ka pedagogs spēj izmainīt skolēna un viņa vecāku likteni, tāpēc mācīšana nav darbs, bet gan process, kas jāizdzīvo kopīgā sadarbībā.

NODARBĪBAS TIKS UZSĀKTAS no 21.APRĪĻA

ADRESE: Rīga, Graudu iela 68C

LAIKS: 17:00 – 18:00

VECUMS: 5 – 7GADI


BĒRNU SKAITS NODARBĪBĀ: līdz 6 bērniem


CENA: vienas nodarbības maksai 20 EUR


NODARBĪBAS DIENAS: piektdienās

271247228_438902684411492_2659742828347627376_n

Pēc apmācību iziešanas: